วิสัยทัศน์

มุ่งพัฒนาบริษัทอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจและมั่นใจในการให้บริการของสำนักงานบัญชี

 

นโยบายคุณภาพ

บริษัทมุ่งมั่นในการให้บริการ ที่ได้มาตรฐานตามข้อกำหนดอันก่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า

 

ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น

บริษัท พี เอ็น แอ๊คเคาน์ ซิสเต็ม แอนด์ คอนเซาน์ จำกัด ได้รับประกาศเกียรติคุณรางวัลธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น ในทุกปี

เกี่ยวกับเรา

บริษัท พี เอ็น แอ๊คเคาน์ ซิสเต็ม แอนด์ คอนเซาน์ จำกัด หรือที่เรียกกันในนามของสำนักงานแป้งน้ำการบัญชี เริ่มดำเนินธุรกิจมาตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2545 ในนาม “สำนักงานแป้งน้ำการบัญชี” และได้จดทะเบียนเป็น บริษัท พี เอ็น แอ๊คเคาน์ จำกัด เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2546 ทะเบียนเลขที่ 0815546000808 ที่ตั้งสำนักงานเลขที่ 131,133 ถนนมหาราช ตำบลกระบี่ใหญ่ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ บริหารงานโดย คุณวรรณภัทร เพ็ชรสังข์ ซึ่งได้รับเป็นสำนักงานบัญชีคุณภาพจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และ สำนักงานบัญชีตัวแทนจากกรมสรรพากร

 

ประกาศเกียรติคุณรางวัลธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น

ลูกค้าของเรา