บริการด้านบัญชีและภาษี

บริการด้านบัญชีและภาษี
Slider

บริการด้านบัญชีและภาษี

Related image ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีของกิจการตามที่กฎหมายกำหนดให้นิติบุคคลทุกที่ต้องจัดให้มีผู้ทำบัญชีที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543
Related image ให้คำปรึกษาการวางระบบเอกสารและบัญชี
Related image วิเคราะห์รายการเอกสารเพื่อประกอบการบันทึกบัญชีรายได้ ค่าใช้จ่าย และปรับปรุงบัญชี
Related image บันทึกรายการบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี ด้วยโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปที่กรมสรรพากรรับรอง
Related image จัดทำบัญชีและปิดงบการเงินกลางปี เพื่อจัดทำประมาณการภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี (ภ.ง.ด.51)
Related image จัดทำงบการเงินประจำปี ณ วันสิ้นรอบบัญชี

บริการด้านภาษี

Related image จัดทำแบบภาษีและนำส่งสรรพากรรายเดือน พร้อมบริการยื่นภาษีครบถ้วนทุกแบบ
Related image จัดทำและยื่นภาษีประจำปี