บริการด้านบัญชีและภาษี

ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีของกิจการตามที่กฎหมายกำหนดให้นิติบุคคลทุกที่ต้องจัดให้มีผู้ทำบัญชีที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543
    ให้คำปรึกษาการวางระบบเอกสารและบัญชี
     วิเคราะห์รายการเอกสารเพื่อประกอบการบันทึกบัญชีรายได้ ค่าใช้จ่าย และปรับปรุงบัญชี
    บันทึกรายการบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี ด้วยโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปที่กรมสรรพากรรับรอง
     จัดทำบัญชีและปิดงบการเงินกลางปี เพื่อจัดทำประมาณการภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี (ภ.ง.ด.51)
    จัดทำงบการเงินประจำปี ณ วันสิ้นรอบบัญชี

 

 

บริการด้านภาษี

จัดทำแบบภาษีและนำส่งสรรพากรรายเดือน พร้อมบริการยื่นภาษีครบถ้วนทุกแบบ
จัดทำและยื่นภาษีประจำปี

Vous ne pouvez pas prendre en compte l’opinion des autres pour décider d’acheter ou non. C’était important pour moi que le médicament agisse vite, ma copine est chaude et ne peut pas attendre longtemps. canada casino online Achat maintenant.