เกี่ยวกับเรา

บริษัท พี เอ็น แอ๊คเคาน์ ซิสเต็ม แอนด์ คอนเซาน์ จำกัด หรือที่เรียกกันในนามของสำนักงานแป้งน้ำการบัญชี เริ่มดำเนินธุรกิจมาตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2545 ในนาม “สำนักงานแป้งน้ำการบัญชี” และได้จดทะเบียนเป็น บริษัท พี เอ็น แอ๊คเคาน์ จำกัด เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2546 ทะเบียนเลขที่ 0815546000808 ที่ตั้งสำนักงานเลขที่ 131,133 ถนนมหาราช ตำบลกระบี่ใหญ่ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ บริหารงานโดย คุณวรรณภัทร เพ็ชรสังข์ ซึ่งได้รับเป็นสำนักงานบัญชีคุณภาพจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และ สำนักงานบัญชีตัวแทนจากกรมสรรพากร